top of page

តើខ្ញុំអាចមានព្រះយេស៊ូវដោយមិនចាំបាច់មានក្រុមជំនុំ ឬសាសនាបានដែរឬទេ?

ព្រះយេស៊ូវមិនអាចបំបែកចេញពីក្រុមជំនុំ និងសាសនាបានទេ ឧបមាថាយើងនិយាយអំពីក្រុមជំនុំត្រឹមត្រូវ និងសាសនាត្រឹមត្រូវ។ ការលំបាកកើតមានឡើងនៅពេលដែលយើងមើលឃើញមនុស្សនៅក្នុងក្រុមជំនុំមិនល្អ កាន់តាមសាសនាដែលមិនល្អ។ ការខុសឆ្គងដែលមនុស្សបង្កើតឡើងទាំងនេះអាចជាការផ្លាស់ប្តូរមួយ។ យ៉ាងណាមិញ ការនោះមិនមានន័យថាយើងមានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតអង្គព្រះយេស៊ូវមួយទៀតដោយខ្លួនឯងបាននោះទេ។ ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះ ដែលបានបង្រៀនយើងឲ្យថ្វាយបង្គំជាមួយប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គ និងបម្រើព្រះអង្គតាមរបៀបជាក់លាក់មួយ។ ទម្រង់ផ្សេងៗទៀតទាំងអស់របស់ក្រុមជំនុំ និងសាសនានឹងធ្លាក់ចុះ។ ដូច្នេះ វាក្លាយទៅជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងការស្វែងរកដោយការឧស្សាព្យាយាមនូវអ្វីដែលព្រះយេស៊ូចង់បានពីរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គ និងដើម្បីប្រកបជាមួយព្រះយេស៊ូវ និងប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដោយអនុវត្តជំនឿរបស់យើងតាមរបៀបត្រឹមត្រូវ។ យើងត្រូវស្វែងរកក្រុមជំនុំដ៏ពិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។


មុននឹងគូសបញ្ជាក់ពីអត្ថបទព្រះគម្ពីរដែលបង្ហាញអំពីចំណុចនេះ, វាមានប្រយោជន៍ក្នុងការកំណត់និយមន័យពាក្យរបស់យើង។ ពេលដែលព្រះគម្ពីរនិយាយអំពី “ក្រុមជំនុំ” វាមិនមែនសំដៅទៅលើសំណង់អាគារនោះទេ ឬនិកាយជាក់លាក់ ឬក្រុមគ្រីស្ទបរិស័ទណាមួយដែរ។ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ “ក្រុមជំនុំ” ន័យត្រង់មានន័យថា “ការជួបជុំគ្នា” ឬក្នុងន័យខ្លះ “អ្នកដែលត្រូវបានត្រាស់ហៅឲ្យបម្រើ” (សូមមើលផងដែរ “តើហេតុអ្វីបានជាមានក្រុមជំនុំច្រើនម្លេះ?”)។ នៅក្នុង ១ធីម៉ូថេ ៣:១៥ ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូចង់សំដៅជាក់លាក់ថាជា “ពួកអ្នកដំណាក់របស់ព្រះ”, “ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មគង់នៅ”, ឬជា“សសរទ្រូង និងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេចក្តីពិត”។ ការប្រើប្រាស់និយមន័យតាមព្រះគម្ពីរអាចជួយយើងបាន។ យើងមិនមែនកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅកាន់ក្រុមដែលមនុស្សបង្កើតមួយទៀតឡើយ។ ព្រះជាម្ចាស់គ្មានផែនការបំបែកយើងដោយសារចំណូលចិត្ត និងប្រពៃណីរបស់យើងទេ។នៅពេលដែលយើងចង់ក្លាយជាផ្នែកនៃក្រុមជំនុំមួយនោះ,គឺយើងចង់ប្រែក្លាយជាគ្រីស្ទាន,ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃគ្រួសាររបស់ព្រះដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមជំនុំដ៏ពិតមួយ។ ព្រះជាម្ចាស់បានដាក់បញ្ចូលយើងទៅក្នុងក្រុមមនុស្សជាក់លាក់ដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់។

មនុស្សមួយចំនួនចូលចិត្តធ្វើបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ ហើយមួយចំនួនទៀតមិនចូលចិត្តទេ (ជាពិសេសនៅក្នុងសាសនា)។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែស្វែងរកនូវតម្រូវការជាក់លាក់ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ត្រូវតែកាន់តាម សូមចាំសិន! យើងនឹងនិយាយពីចំនុចនេះបន្តិចទៀត។ ជាបឋម សូមបង្កើតនូវមូលដ្ឋានរួមខ្លះៗសិនដោយឲ្យនិយមន័យពាក្យថា “សាសនា”។ និយមន័យទូទៅគឺជាប្រព័ន្ធនៃជំនឿ ការថ្វាយបង្គំ និងការគោរពតាម។ តាមរយៈនិយមន័យនេះ ក្រុមសាសនានីមួយៗមានច្បាប់របស់ខ្លួនចំពោះអ្វីដែលពួកគេជឿ របៀបដែលគេថ្វាយបង្គំ និងអ្វីដែលគេកាន់តាមនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ ទោះជាយ៉ាងណា នៅក្នុងសញ្ញាថ្មីមិនមានជម្រើសច្រើនសម្រាប់សាសនានៃសេចក្តីជំនឿរបស់គ្រីស្ទានទេ។ មានតែសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលព្រះគម្ពីរសំដៅជាទូទៅថាជា “ជំនឿ”។ ដូច្នេះ ដូចជាអ្វីដែលយើងស្វែងរកដើម្បីក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃក្រុមជំនុំពិតប្រាកដ យើងចង់ធ្វើឲ្យប្រាកដថា យើងកាន់តាមជំនឿដ៏ពិតមួយ ឬប្រព័ន្ធនៃការបង្រៀនរកឃើញនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីដែលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ និងពួកសាវ័កបានបង្រៀន។ អេភេសូ ៤:៥ ចែងថា, “ព្រះអម្ចាស់​[មាន]​តែ​មួយ ជំនឿ​មាន​តែ​មួយ ពិធី​ជ្រមុជ​ទឹក​មាន​តែ​មួយ។”


តាមរយៈស្តង់ដារសាសនាភាគច្រើន, សេចក្តីអធិប្បាយមានគោលការណ៍សីលធម៌ដែលមិនចេះចប់ដែលយើងត្រូវរស់នៅតាម។ ទោះជាយ៉ាងណា បន្ថែមលើសពីនោះ សេចក្តីអធិប្បាយធ្វើឲ្យមានការបែងចែកយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នរវាងអ្នកដែលកាន់តាមសាសនារាក់ៗ និងអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវដោយអនុវត្តតាមស្តង់ដារខ្ពស់នៃជំនឿ និងការស្តាប់បង្គាប់។ ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុង ម៉ាថាយ ៥:២០ ថា, “ខ្ញុំ​សុំ​ប្រាប់​អោយ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ដឹង​ច្បាស់​ថា បើ​សេចក្ដី​សុចរិត​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នា​មិន​ប្រសើរ​ជាង​សេចក្ដី​សុចរិត​របស់​ពួក​អាចារ្យ និង​ពួក​ផារីស៊ីទេ អ្នក​រាល់​គ្នា​ពុំ​អាច​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ព្រះរាជ្យ​នៃ​ស្ថាន​បរមសុខ​បាន​ឡើយ”។ ពួកអាចារ្យ និងពួកផារីស៊ីគឺជាសាសនា និងជាអ្នកខ្នះខ្នែងខាងសាសនា និងសីលធម៌នៅក្នុងសម័យកាលនោះ។ ព្រះយេស៊ូវមិនបានមានព្រះបន្ទូលថាពួកអ្នកដែលខ្នះខ្នែងខាងសាសនាកំពុងតែអនុវត្តដោយតឹងរឹងពេកនោះទេ ហើយត្រូវហៅត្រឡប់មកវិញខ្លះៗនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ចំណុចរបស់ទ្រង់គឺថាសាសនារបស់យើងគឺត្រូវចូលឲ្យជ្រៅជាងតម្រូវការនៃកម្រិតផ្ទៃខាងលើនេះ។ ឧទាហរណ៍ ទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងខ២១-២២, “អ្នក​រាល់​គ្នា​ធ្លាប់​ឮ​សេចក្ដី​ដែល​មាន​ថ្លែង​ប្រាប់​បុព្វ​បុរសថា “កុំ​សម្លាប់មនុស្ស”​ … ខ្ញុំ​សុំ​បញ្ជាក់​ប្រាប់​អ្នក​រាល់​គ្នា​ថា អ្នក​ណា​ខឹង​នឹង​បង​ប្អូន អ្នក​នោះ​នឹង​ត្រូវ​គេ​ផ្ដន្ទាទោស​ដែរ។” បន្ទាប់ពីធ្វើតាមឧទាហរណ៍ស្រដៀងៗគ្នាមួយចំនួនប្រៀបធៀបទៅនឹងសាសនារាក់ៗត្រូវតែជាបំណងចិត្តក្នុងការចូលទៅកាន់តែជ្រៅឲ្យកាន់តែដូចជាព្រះ មិនមែនបោះបង់សាសនាចោលទាំងស្រុងនោះទេ។


ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំ

«អ្នក​ដែល​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ព្រះរាជ្យ​នៃ​ស្ថាន​បរមសុខ មិន​មែន​ជា​អ្នក​ដែល​គ្រាន់​តែ​ហៅ​ខ្ញុំ​ថា “ព្រះអម្ចាស់! ព្រះអម្ចាស់!” ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ គឺ​ជា​អ្នក​ដែល​ធ្វើ​តាម​ព្រះហឫទ័យ​របស់​ព្រះបិតា​ខ្ញុំ ដែល​គង់​នៅ​ស្ថាន​បរមសុខ​នោះ​វិញ។ អ្នក​ណា​ស្ដាប់​ពាក្យ​ខ្ញុំ​នេះ ហើយ​ប្រព្រឹត្ត​តាម អ្នក​នោះ​ប្រៀប​បាន​ទៅ​នឹង​មនុស្ស​ឈ្លាស​វៃ​ម្នាក់ ដែល​បាន​សង់​ផ្ទះ​របស់​ខ្លួន​នៅ​លើ​ផ្ទាំង​ថ្ម។ ទោះ​បី​ភ្លៀង​បង្អុរ​ចុះ​មក ហើយ​មាន​ទឹក​ជន់ មាន​ខ្យល់​បក់​បោក​ប៉ះ​នឹង​ផ្ទះ​នោះ​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ក៏​ផ្ទះ​នោះ​មិន​រលំ​ដែរ ព្រោះ​មាន​គ្រឹះ​នៅ​លើ​ផ្ទាំង​ថ្ម។ រីឯ​អ្នក​ដែល​ស្ដាប់​ពាក្យ​ខ្ញុំ​នេះ តែ​មិន​ប្រព្រឹត្ត​តាម ប្រៀប​បាន​ទៅ​នឹង​មនុស្ស​ឆោត​ល្ងង់​ម្នាក់ ដែល​បាន​សង់​ផ្ទះ​របស់​ខ្លួន​នៅ​លើ​ដី​ខ្សាច់ ពេល​ភ្លៀង​បង្អុរ​ចុះ​មក ហើយ​មាន​ទឹក​ជន់​មាន​ខ្យល់​បក់​បោក​ប៉ះ​នឹង​ផ្ទះ​នោះ ផ្ទះ​នោះ​រលំ​បាក់​បែក​ខ្ទេច​អស់​គ្មាន​សល់» (ម៉ាថាយ ៧:២១; ២៤–២៧)។

ដូច្នេះ សេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងមិនអាចមានព្រះយេស៊ូវដោយមិនមានសាសនាបាននោះទេ (ប្រព័ន្ធនៃសេចក្តីជំនឿ ការថ្វាយបង្គំ និងការកាន់តាម)។


ព្រះគម្ពីរបង្ហាញយើងពីរបៀបដែលក្រុមជំនុំដំបូងអនុវត្តតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវ។ ក្រោយពេលក្រុមជំនុំបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃបុណ្យទីហាសិបនៅក្នុង កិច្ចការ ២ ឧទាហរណ៍ គ្រីស្ទបរិស័ទបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទម្រង់ជាក់លាក់នៃសាសនា។ កិច្ចការ ២:៤១-៤៧ ចែងថា

អស់​អ្នក​ដែល​យល់​ព្រម​ទទួល​ពាក្យ​របស់​លោក ក៏​ទទួល​ពិធី​ជ្រមុជ​ទឹក ហើយ​នៅ​ថ្ងៃ​នោះ មាន​មនុស្ស​ប្រមាណ​បី​ពាន់​នាក់ ចូល​មក​រួម​ក្នុង​ក្រុម​សិស្ស។ សិស្ស​ទាំង​នោះ​ព្យាយាម​ស្ដាប់​សេចក្ដី​បង្រៀន​របស់​ក្រុម​សាវ័ក រួម​រស់​ជា​មួយ​គ្នា​ជា​បង​ប្អូន ធ្វើ​ពិធី​កាច់​នំបុ័ង និង​ព្យាយាម​អធិស្ឋាន។ មនុស្សម្នា​កោត​ស្ញប់ស្ញែង​គ្រប់ៗ​គ្នា ដ្បិត​ក្រុម​សាវ័ក​បាន​សំដែង​ឫទ្ធិបាដិហារិយ៍ និង​ធ្វើ​ទី​សំគាល់​ផ្សេងៗ​ជា​ច្រើន។ អស់​អ្នក​ដែល​បាន​ជឿ​លើ​ព្រះអម្ចាស់ មាន​ចិត្ត​គំនិត​តែ​មួយ ហើយ​យក​របស់​របរ​ដែល​ខ្លួន​មាន មក​ដាក់​រួម​គ្នា​ទាំង​អស់។ គេ​លក់​ទ្រព្យសម្បត្តិ និង​អ្វីៗ​ជា​របស់​ខ្លួន​យក​ប្រាក់​មក​ចែក​គ្នា​តាម​សេចក្ដី​ត្រូវ​ការ​របស់​ពួក​គេ​ម្នាក់ៗ។ ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ គេ​រួម​ចិត្ត​គំនិត​គ្នា​ព្យាយាម​ចូល​ព្រះវិហារ ធ្វើ​ពិធី​កាច់​នំបុ័ង​នៅ​តាម​ផ្ទះ ព្រម​ទាំង​បរិភោគ​អាហារ​ជា​មួយ​គ្នា​យ៉ាង​សប្បាយ​រីករាយ និង​ដោយ​ចិត្ត​ស្មោះ​សរ​ផង។ គេ​នាំ​គ្នា​សរសើរ​តម្កើង​ព្រះជាម្ចាស់ ហើយ​ប្រជាជន​ទាំង​មូល​គោរព​រាប់​អាន​ពួក​គេ​ទាំង​អស់​គ្នា។ ព្រះអម្ចាស់​បន្ថែម​ចំនួន​អ្នក​ដែល​ព្រះអង្គ​បាន​សង្គ្រោះ មក​ក្នុង​ក្រុម​របស់​គេ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។

ក្រុមជំនុំចាប់ពីថ្ងៃទីមួយកាន់តាមសាសនាដែលរួមមាន ការធ្វើពិធីជ្រមុជទឹក ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការបង្រៀនរបស់ពួកសាវ័ក ការប្រកបគ្នា ការកាច់នំបុ័ង អធិស្ឋាន ថ្វាយដង្វាយនិងចែករំលែក និងសរសើរតម្កើងព្រះ។ ការកាន់តាមទាំងអស់នេះនៅតែមានក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើតាមនៅទូទាំងសកលលោកសព្វថ្ងៃនេះ។ អ្នកដែលកាន់តាមតិចជាងទាំងអស់នេះខ្វះមិនដល់តាមការរំពឹងទុកពីព្រះយេស៊ូវចំពោះប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់។

ការកាន់តាមសាសនាជាមួយនឹងក្រុមជំនុំគឺមិនគ្រាន់តែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យយើងមានការប្រកបជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះ ព្រមទាំងគ្រីស្ទបរិស័ទផ្សេងៗទៀតដែរ។ នៅក្នុង អេភេសូ ៥:១៨-២១ លោកសាវ័កប៉ូលសរសេរទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូថា, “ត្រូវ​អោយ​បាន​ពោរពេញ​ដោយ​ព្រះវិញ្ញាណ:ចូរ​និយាយ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ដោយ​ប្រើ​ទំនុកតម្កើង បទ​សរសើរ​ព្រះជាម្ចាស់ និង​បទ​ចំរៀង​មក​ពី​ព្រះវិញ្ញាណ។ ចូរ​ច្រៀង និង​លើកតម្កើង​ព្រះអម្ចាស់​អោយ​អស់​ពី​ចិត្ត។ ត្រូវ​អរ​ព្រះគុណ​ព្រះជាម្ចាស់ ជា​ព្រះបិតា​គ្រប់​ពេល​វេលា និង​គ្រប់​កិច្ចការ​ក្នុង​ព្រះនាម​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ជា​ព្រះអម្ចាស់​នៃ​យើង។ បង​ប្អូន​ដែល​កោត​ខ្លាច​ព្រះគ្រីស្ទ ត្រូវ​គោរព​ចុះ​ចូល​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក។” អត្ថបទនេះប្រាប់យើងអំពីរបៀបដែលគ្រីស្ទបរិស័ទអាច “ពេញដោយព្រះវិញ្ញាណ” ឬនិយាយម្យ៉ាងទៀតថា “មានការប្រកបគ្នាជាមួយព្រះ”។ ដែលសំដៅទៅលើកការដែល ១) និយាយគ្នាទៅវិញទៅមក, ២) ដោយប្រើទំនុកតម្កើង បទសរសើរព្រះជាម្ចាស់, ៣) ត្រូវអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ និង ៤) គោរពចុះចូលគ្នាទៅវិញទៅមក។ ខណៈពេលដែលការរៀបរាប់នេះមិនមានបញ្ចូលរាល់ទាំងការកាន់តាមពីតម្រូវការរបស់ក្រុមជំនុំដើម្បីនាំមនុស្សម្នាក់ឲ្យខិតចូលមកជិតព្រះ ការនេះបានបង្ហាញប្រាប់យើងថាសកម្មភាពសាសនាមួយចំនួននឹងអាចសម្រេចទៅបាន។ អ្នកមិនអាចមានការប្រកបគ្នាជាមួយព្រះដោយគ្មានក្រុមជំនុំ និងសាសនាបានទេ។


សរុបសេចក្តីមក មានសំណួរដែលល្អជាង “តើខ្ញុំអាចបម្រើព្រះយេស៊ូវដោយមិនចូលរួមជាមួយក្រុមជំនុំ និងកាន់តាមសាសនាបានដែរឬទេ?” សំណួរបែបនោះបញ្ជាក់ពីបែបនៃជំនឿរាក់ៗដែលអាចថាមិនអីទេ ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនធ្លាប់បង្រៀនពីសេចក្តីនោះឡើយ។ ជំនួសមកវិញ សំណួរដែលយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងគឺ “ដើម្បីបម្រើព្រះយេស៊ូវដោយស្មោះស័គ្រ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើរបៀបណាដើម្បីក្លាយជាផ្នែកនៃក្រុមជំនុំពិតមួយ ហើយចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿពិតមួយ?”ប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យយើងផ្តល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមជំនុំនៅតាមដំបន់ដែលកាន់តាមនិងបង្រៀនសេចក្តីទាំងនេះ,សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមគេហទំព័រឬតាមបណ្តាញសង្គម។ យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងគ្នាទូទាំងសកលលោករវាងអ្នកស្វែងរកសេចក្តីពិត និងក្រុមជំនុំពិត។

Comments


bottom of page