top of page

Хөвгүүдийг алдарт хүргэх нь

"Алдар" бол Библийн хамгийн түгээмэл бөгөөд чухал үгсийн нэг юм. Хэдийгээр “алдар” гэдэг үгийг олон янзаар ашигладаг ч Бурханы сайн сайхан нь алдар учир Бурханыг дүрслэх нь хамгийн түгээмэл утга юм (Египетээс гарсан нь 33:18-19).

Бурхан хүн төрөлхтнийг ийм алдар суутай харилцаатай байхыг хүссэн учраас бүтээсэн. Иш үзүүлэгч Исаиагаар дамжуулан Бурхан хүний тухай “ Учир нь Би түүнийг алдрынхаа төлөө бүтээж,” гэж хэлсэн (Исаиа 43:7 АБ). Хэсэг хугацааны туршид Адам, Ева хоёр Бурхантай ийм гайхалтай, хувийн харилцаатай байсан ч Адам нүгэл үйлдэж, бид нүгэл үйлдэх үед бид “Бүгд нүгэл үйлдсэнээрээ Бурханы алдар сууд хүрдэггүй” (Ром 3:23).

Бурхан биднийг бидэнтэй нөхөрлөхийн тулд бүтээсэн гэдгээс ч илүү гайхалтай зүйл нь Адам нүгэл үйлдсэн ч Бурхан Өөрийн бүтээлтэй нөхөрлөхийг хүссэн хэвээр байгаа явдал юм. Еврей зохиолч биднээс энэ баримтын ач холбогдлыг олж мэдээсэй гэж хүссэн тул эргэцүүлэн бодох асуултыг тавьсан юм. "Хүн гэгч юу болоод Та түүнд санаа тавьж, Хүмүүн гэгч юу болоод Та түүнийг анхаарна вэ?” (Еврей 2:6).

Хүмүүстэй дахин харилцаа тогтоох гэсэн Бурханы агуу хүсэл нь Эцэг Хүү хоёрын гаргасан агуу золиосыг авчирсан. Еврей номын зохиолч бидний авралыг худалдан авахын тулд зориулсан Есүсийн хайрын золиослол нь "зовлонгоор” дамжуулж бидэнд ирсэн гэдгийг хэлсэн (Еврей 2:10). "Харин Бурханы нигүүлслээр хүн бүрийн төлөө үхлийг амсахын тулд тэнгэрэлч нараас арай дорд болгогдсон бөгөөд үхлийн зовлонгийн учир цог жавхлан хийгээд хүндэтгэлийн титэм өмссөн Есүсийг бид хардаг” (Еврей 2:9). Энэхүү золиос нь ”олон хөвгүүдийг алдарт” авчрахын тулд билээ (Еврей 2:10).

Христийн үхэл, оршуулга, дахин амилалтын дараа Есүс Христ “Сүр алдараар дээш авагдсан” (I Тимот 3:16). Бурхан Эцэг, Түүний тэнгэрлэг Хүү хоёрын гаргасан золиосын ачаар бид ч мөн адил алдар сууд хүрч чадна. “Бидний амь болох Христ илчлэгдэх үед та нар ч бас яруу алдар дотор Түүнтэй илчлэгдэх болно” (Колоссай 3:4). Тэр үед Түүний алдар суутай хамт байхын тулд өнөөдөр бид Христ дотор байх ёстой. Паул: "Энэ нь та нарт буй алдрын найдвар болох Христ юм" гэж хэлсэн (Колоссай 1:27).

Христ чиний дотор байна уу? “Хэтэрч, Христийн сургаал дотор байдаггүй хэнд ч Бурхан байхгүй. Сургаал дор байгчдад Эцэг ч, Хүү ч байна” (2 Иохан 9). Бурхан таныг алдаршуулахын тулд Христийн сургаалыг сахин биелүүлэхэд тань бид танд тусалъя.
6 views

Comments


bottom of page